PRAWO BUDOWLANE

Budowa indywidualne przydomowej oczyszczalni ścieków o przepustowości nie przekraczającej 7,5 m3 na dobę zgodnie z art. 29 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, nie wymaga pozwolenia na budowę. W takim wypadku zgodę na rozpoczęcie budowy przydomowej oczyszczalni ścieków wydaje Starostwo Powiatowe. By uzyskać tego rodzaju zgodę należy złożyć w starostwie zamiar budowy oczyszczalni w postaci zgłoszenia budowlanego, które ma charakter wniosku (art. 30 ust. 1 pkt. 1 ustawy prawo budowlane). Nie mniej jednak okazać się może, że miejscowy plan zagospodarowania terenu nie dopuszcza wykonania oczyszczalni.

Na jakich terenach nie można budować oczyszczalni ścieków?

Polskie przepisy stanowią, że przydomowe oczyszczalni ścieków mogą być wybudowane tylko na działkach budowlanych niemających możliwości przyłączenia do sieci kanalizacyjnej. Przed podjęciem decyzji o budowie przydomowej oczyszczalni ścieków należy upewnić się czy rozpatrywana działka nie znajduje się na obszarze, na którym lokalne prawo wyklucza budowę przydomowych oczyszczalni. Powyższe informacje zawarte są w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, dostępnym w urzędzie gminy, jeśli dana gmina ww. plan posiada..

Dodatkowo zakaz budowy przydomowych oczyszczalni może wynikać z:

 • lokalizacją działki w pobliżu lub bezpośrednio na terenach cennych przyrodniczo lub chronionych.
 • lokalizacją działki w pobliżu lub bezpośrednio na terenach narażonych na powodzie oraz zalewanych wodami
 • koncepcji skanalizowania w przyszłości gminy.

Jeśli na terenie gminy nie został uchwalony plan zagospodarowania przestrzennego to zgodnie z art. 59 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, potrzebna jest decyzja o warunkach zabudowy. Decyzję taką wydaje wójt, burmistrz lub prezydent miasta.

Jakie dokumenty należy złożyć do właściwego Starostwa Powiatowego?

 W zgłoszeniu budowy przydomowej oczyszczalni ścieków należy:

 • określić rodzaj, zakres i sposób wykonania robót budowlanych oraz termin ich rozpoczęcia.
 • dołączyć oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością (działką na której ma być zbudowana oczyszczalnia) na cele budowlane.
 • opis przyjętego rozwiązania oczyszczalni ścieków wraz z parametrami technicznymi, odpowiednie szkice lub rysunki, a także pozwolenia wymagane odrębnymi przepisami.

W szczególnych przypadkach mogą być także wymagane:

 • mapa geodezyjna z naniesionym rozwiązaniem,
 • projekty techniczne urządzeń,
 • certyfikaty urządzeń przedstawione przez firmy,
 • dokumenty dowodzące jakości oczyszczania ścieków,
 • pozwolenie wodnoprawne (jeśli jest wymagane).

Kiedy możemy rozpocząć budowę przydomowej oczyszczalni ścieków?

Urząd ma 30 dni od daty doręczenia zgłoszenia na rozpatrzenie wniosku. Wniosek można uznać za rozpatrzony pozytywnie, jeżeli we wspomnianym terminie organ nie wniesie w drodze decyzji sprzeciwu tzn. cicha zgoda. Jeśli został złożony wniosek niekompletny, organ wezwie nas w terminie 30 dni do uzupełniania dokumentów. W przypadku gdy Wnioskujący nie uzupełnił brakujących dokumentów, mimo wezwania, organ pozostawi wniosek bez rozpoznania.
Decyzja odmowna może wiązać się z faktem naruszenia ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Budowa nie może rozpocząć się później niż po upływie 2 lat od określonego w zgłoszeniu terminu jej rozpoczęcia.
Lokalizacja oczyszczalni
Zgodnie z  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie Instalacja przydomowej oczyszczalni ścieków wymaga zachowania właściwych odległości od innych obiektów infrastruktury, zarówno na terenie właściciela, jak i działkach sąsiednich.


 Warunki techniczne jakie muszą spełnić budynki i ich usytuowanie.

Elementy zabudowy terenuOdległość od osadnikaOdległość od drenażu
 Granica sąsiedniej posesji, drogi lub ciąg pieszy*  2 metry*  2 metry*
 Dom mieszkalny  brak norm  5 metrów
 Studnia - ujęcie wody pitnej  15 metrów  30 metrów
 Wody gruntowe  brak norm  1,5 metra
 Rurociąg z gazem lub wodą  1,5 metra  1,5 metra
 Drzewa i krzewy  3 metry  3 metry
 
 
 
 

*Możliwe jest także usytuowanie osadnika przy samej granicy działek, jeżeli sąsiadują z podobnymi urządzeniami na działce sąsiedniej, pod warunkiem zachowania pozostałych odległości.

Oczyszczalnię przydomową można zbudować w bezpośrednim sąsiedztwie budynków jednorodzinnych, pod warunkiem wprowadzenia sprawnie działającego systemu wentylacji pionu kanalizacyjnego. Wyprowadzenia wylotu odpowietrzenia co najmniej 0,6 m powyżej górnej krawędzi okien. Wylot wentylacji powinien mieć średnicę co najmniej 110 mm. Jeśli warunek nie jest spełniony, odległość musi wynosić minimum 5 m.

 
 
 
 
 
 
 
 

Przejdź do Rozporządzenia: Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Zakończenie budowy oczyszczalni.

W ciągu miesiąca od zakończenia wybudowania oczyszczalni konieczne jest dokonanie zgłoszenia jej do gminy, celem wpisania do gminnej ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków.

Przejdź do ustawy: Prawo budowlane

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów

Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja pn. Usługi sanitarne i elektryczne przyjazne środowisku
mająca na celu rozwinięcie działalności gospodarczej EccoSpec Kamil Niestępski, w tym realizacja Biznesplanu współfinansowana
jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
 
 
 
 

Realizacje

 
 
 
 

Kontakt

 
 
 
 
EccoSpec
Kamil Niestępski
e-mail: k.niestepski@eccospec.pl
tel: +48 785 523 552
 
 
 
 
 
 
 
 

Projekt i wykonanie:  Software & Service