04-06-2018
 
Pragniemy poinformować, że udało nam się podpisać umowę na
 
przyznanie pomocy z PROW w ramach programu LEADER. 

 

Aktualnie rozpoczynamy realizacje projektu. Poniżej plik do pobrania dot. szczegółowej oferty na zakup sprzętu i narzędzi . Sredecznie zapraszamy do składania ofert. 

Pliki do pobrania

 
 
 
 

Oferty proszę przesłać mailem na adres: k.niestepski@eccospec.pl

Proszę  o podanie przypuszczalnego terminu realizacji usługi.

Termin składania ofert do dnia 22 czerwiec 2018

 
 
 
 

23-07-2014

Polska przez Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejkiej ws.przepisów o charakterystyce energetycznej budynków.

 

Komisja Europejska poinformowała, iż pozywa Polskę do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej  za niewdrożenie dyrektywy dotyczącej charakterystyki energetycznej budynków. Polsce grozi za to  duża kara finansowa w wysokości  96,72 tys. euro za każdy dzień  zwłoki we wdrożeniu przepisów.

Celem unijnych przepisów o charakterystyce energetycznej budynków jest ograniczenie zużycia energii w budynkach. Państwa UE miały do 9 lipca 2012 r. wdrożyć dyrektywę, która zobowiązuje je do zapewnienia, aby do 2021 r. wszystkie nowe budynki były tzw. budynkami o niemal zerowym zużyciu energii. Zgodnie z dyrektywą kraje członkowskie mają określić i stosować minimalne wymagania dotyczące charakterystyki energetycznej wszystkich budynków, stworzyć system certyfikacji oraz zapewnić regularne inspekcje systemów grzewczych i klimatyzacyjnych.

Według Komisji Polska do dziś nie zakończyła wdrażania tych przepisów, chociaż już we wrześniu 2012 r. otrzymała z Brukseli pierwsze upomnienie w tej sprawie. Nadal brakuje odpowiednich przepisów krajowych, w tym m.in. dotyczących świadectw energetycznych, minimalnych wymagań dotyczących charakterystyki energetycznej oraz budynków o niemal zerowym zużyciu energii - uzasadnia KE decyzję o pozwaniu Polski do Trybunału UE.

Komisarz UE ds. energii Guenther Oettinger zaznaczył ponadto, że efektywność energetyczna jest ważnym sposobem na zmniejszenie zależności od importu energii i zwiększenie bezpieczeństwa dostaw surowców. "Osiągnięcie unijnego celu poprawy efektywności energetycznej o 20 proc. do 2020 r. odpowiadałoby zmniejszeniu zapotrzebowania na import o 2,6 mld baryłek ropy naftowej rocznie. Dlatego tak ważne jest, aby wszystkie państwa członkowskie wprowadziły przepisy niezbędne do przyspieszenia działań na rzecz efektywności energetycznej. Budownictwo pochłania wszak aż 40 proc. zużycia energii, a więc to w tym sektorze możliwe są największe oszczędności" - oświadczył Oettinger, cytowany w komunikacie prasowym KE.

W tej samej sprawie Komisja pozwała  do Trybunału również Austrię, ale kłopoty z wdrożeniem dyrektywy ma też wiele innych państw unijnych. W kwietniu do Trybunału trafiły pozwy przeciwko Finlandii i Belgii. Obecnie Komisja bada sytuację w kilku innych państwach członkowskich: Słowenii, Holandii, Luksemburgu, Włoszech i Czechach, którym również grożą skargi do unijnego Trybunału.

Polska nie uniknęła pozwu do Trybunału w Luksemburgu, mimo że w kwietniu br. rząd przyjął projekt ustawy o charakterystyce energetycznej budynków, która ma zapewnić wdrożenie unijnych przepisów. Proponowana ustawa ma promować budownictwo efektywne energetycznie i zachęcić do stosowania technologii ograniczających zużycie energii w budynkach.

Zródło: PAP

 
 
 
 

07-04-2014

Zmiany w rozporządzeniu Ministra Środowiska 

Aktualnie trwają uzgodnienia do projektu rozporządzenia Ministerstwa Środowiska w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego. Konieczność wydania nowego rozporządzenia wynika z niewłaściwej transpozycji dyrektywy Rady 91/271/EWG z dnia 21 maja 1991 r. dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych oraz postanowień Traktatu o przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej, w zakresie tej dyrektywy. Prawidłowe wdrażanie dyrektywy 91/271/EWG odgrywa zasadniczą rolę w gospodarowaniu ściekami komunalnymi oraz ochronie środowiska wodnego w tym wód powierzchniowych do których ścieki są odprowadzane. Celem przedmiotowego projektu jest wprowadzenie regulacji w zakresie zaostrzenia warunków odprowadzania ścieków komunalnych do wód lub do ziemi, w celu pełnej i prawidłowej implementacji ww. dyrektywy. Zgodnie z wymaganiami nasz kraj zobligowany jest do wdrożenia celów tej dyrektywy do dnia 31 grudnia 2015 r. Podstawowa zmiana w stosunku do obowiązującego stanu prawnego w tej dziedzinie jest związana z koniecznością wprowadzenia nowego podejścia określania warunków wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi uzależnionego od wielkości aglomeracji, określonych w art. 43 ustawy - Prawo wodne. Przez zastosowanie tego przepisu, wszystkie oczyszczalnie ścieków występujące na terenie aglomeracji, w zależności od jej wielkości, powinny spełniać, z dniem 1 stycznia 2016 r., wymagania określone w załączniku nr 3 do projektowanego rozporządzenia. Dodatkowo zmiany dotyczą również warunków odprowadzania ścieków do wód i do ziemi określonych w załączniku 2 do rozporządzenia, w zakresie oczyszczalni ścieków o wielkości od 10.000 do 14.999 RLM. 

By zapoznać się z proponowanymi zmianami należy wejść na stronę Rządowego Centrum Legislacyjnego: http://legislacja.rcl.gov.pl/lista/515/projekt/210515

 

 
 
 
 

06-01-2013

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie urochomił  progam o dofinasowanie  ze środków Unijnych na 2014 rok.

WFOŚiGW w Warszawie ogłosił, że w 2014 roku będzie można składać wnioski o dofinansowanie w wysokości od 25 % do  45 % kosztów kwalifikowanych na:

  • Budowę przydomowych oczyszczalni ścieków o przepustowości do 7,5 m3/d dla osób fizycznych, instytucji i organizacji wykonujących funkcje publiczne lub społeczne. Wnioski o dofinasowanie 45 % kosztów kwalifikowanych można będzie składać od 1 maja do wyczerpania alokacji, która w tym roku wynosi tylko 300 tyś zł.
  • Zakup i montaż kolektorów słonecznych dla osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej w miejscu realizowanego zadania. Wnioski o dofinasowanie 45 % kosztów kwalifikowanyc będzie można składać od 14 kwietnia  do wyczerpania alokacji która w tym roku wynosi tylko 300 tyś zł.
  • Zakup i montaż pomp ciepła  dla osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej w miejscu realizowanego zadania. Wnioski o dofinasowanie 25 % kosztów kwalifikowanych można będzie składać od 14 kwietnia  do wyczerpania alokacji, która w tym roku wynosi tylko 300 tyś zł.
 
 
 
 

12-12-2013

Zagrożenia dla środowiska i zdrowia ludzi wynikające z korzystania z nieszczelnego szamba, wylewania ścieków na pole oraz złego użytkowania przydomowej oczyszczalni ścieków.

Bezpośrednim otoczeniem człowieka są domy mieszkalne oraz budynki gospodarcze. Ścieki powstające ww. obiektach zwane ściekami bytowymi powstają w wyniku zaspokajania przez człowieka  potrzeby gospodarczych oraz higieniczno-sanitarnych. Ścieki te charakteryzują się dużą zawartością zawiesin oraz związków organicznych i nieorganicznych, posiadają również niebezpieczne wirusy i bakterie chorobotwórcze, mogą to być bakterie żółtaczki zakaźnej, duru brzusznego, a nawet cholery oraz zawierają jaja robaków pasożytniczych, takich jak tasiemce. Stałym elementem ścieków bytowych jest pałeczka okrężnicy - Escherichii coli, która może skazić uprawiane w sąsiedztwie  warzywa.

Zagrożenie mikrobiologiczne spowodowane niekontrolowanym zrzutem ścieków bytowych do środowiska glebowego, czy to przez nieszczelne szambo, czy też nieprawidłowo użytkowaną przydomową oczyszczalnię ścieków, uderza głównie w samych użytkowników. Skażenie bowiem jest największe w glebie i najbliżej położonych zbiornikach wody: w studni, ogrodowym stawie czy niedalekim jeziorze. Naturalne procesy kontrolujące równowagę mikrobiologiczną do pewnego stopnia przywrócą w końcu pierwotną dominację nieszkodliwych dla ludzi mikroorganizmów saprofitycznych, ale zanim to nastąpi będziemy narażeni na dolegliwości, które uprzykrzą nam życie, a czasem nawet doprowadzą do niebezpiecznych zachorowań.

Korzystanie z nieszczelnego szamba, wylewanie ścieków na pole czy złe użytkowanie przydomowej oczyszczalni ścieków jest bardzo niebezpiecznym procederem – większość bakterii chorobotwórczych, które wraz ze ściekami przedostają się do gleby i wód podziemnych, jest w stanie przeżyć w tych środowiskach ok. 3 miesięcy, stanowiąc zagrożenie bakteriologiczne. W tym czasie są w stanie pokonać znaczne odległości i skazić teren znajdujący się daleko od miejsca wypływu zanieczyszczeń– np. w żwirze w ciągu trzech miesięcy ściek może przepłynąć ok. 3,7 km (przy spadku terenu wynoszącym 5%). Zanieczyszczenia chemiczne powodują skażenie terenu wokół domu, są wchłaniane przez rośliny, w tym także warzywa w ogródku.

Należy podkreślić i pamiętać, że zawartość szamba to ścieki bytowe, a nie nawóz, który moze być wylewany na pola uprawne. Niestety w dzisiejszych czasach wylewanie szamba jest znacznie bardziej powszechne niż wysypywanie śmieci do lasu.

 
 
 
 

09-12-2013

Ministerstwa środowiska informuje:

Realizacja największego w historii Unii Europejskiej Programu Infrastruktura i Środowisko wkracza w ostatnią fazę. W obszarze środowiska dofinansowano jak dotąd ponad siedemset projektów. Część z nich została już zakończona, przyczyniając się do poprawy stanu środowiska naturalnego w Polsce oraz podniesienia standardu życia mieszkańców.

Nie oznacza to jednak, że skończyły się możliwości finansowania projektów w bieżącej perspektywie finansowej na lata 2007-2013. Wciąż istnieje możliwość zrealizowania nowych projektów z zakresu gospodarki wodno-ściekowej.

Do 31 grudnia 2013 roku trwa nabór wniosków o dofinansowanie projektów dotyczących gospodarki wodno-ściekowej. O wsparcie finansowe mogą ubiegać się samorządy i ich związki oraz podmioty realizujące ich zadania własne.Do wykorzystania z Funduszu Spójności jest 150 mln euro. Alokacja przeznaczona jest na dwa typy projektów:

  • 75 mln euro na projekty realizowane w aglomeracjach 10-15 tys. RLM,
  • 75 mln euro na projekty realizowane w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM.

Miejsca składania wniosków, wymagane dokumenty oraz kryteria, jakie muszą spełniać potencjalni beneficjenci, aby móc ubiegać się o wsparcie finansowe podane są w ogłoszeniu.

Ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie do działania 1.1. POIiŚ – XI runda konkursowa

Źródło: Ministerstwo Środowiska

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów

Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja pn. Usługi sanitarne i elektryczne przyjazne środowisku
mająca na celu rozwinięcie działalności gospodarczej EccoSpec Kamil Niestępski, w tym realizacja Biznesplanu współfinansowana
jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
 
 
 
 

Realizacje

 
 
 
 

Kontakt

 
 
 
 
EccoSpec
Kamil Niestępski
e-mail: k.niestepski@eccospec.pl
tel: +48 785 523 552
 
 
 
 
 
 
 
 

Projekt i wykonanie:  Software & Service