PRAWO WODNE

     Sposób odprowadzania ścieków (do wody lub gruntu) oraz ich ilość, pochodzenie a także miejsce zrzutu (działka inwestora lub inna) podlega unormowaniu. Podstawowym aktem prawnym, który ma tutaj zastosowanie jest Ustawa z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne.

Kluczowe jest pojęcie korzystania z wód, wyróżnia się trzy rodzaje:

  • powszechne,
  • zwykłe,
  • szczególne.

Dla potrzeb analizy problematyki przydomowych oczyszczalni ścieków istotne są dwa ostatnie.

Zwykłe korzystanie z wód ma miejsce wówczas, gdy właściciel gruntu, dla zaspokojenia potrzeb własnych i gospodarstwa domowego oraz indywidualnego gospodarstwa rolnego, korzysta z wody stanowiącej jego własność oraz z wody podziemnej znajdującej się w jego gruncie (do 5 m3/dobę i nie więcej jak 0,5 m3/godz.).

Przez szczególne korzystanie z wód rozumiemy takie, które wykracza poza zwykłe. Może zatem być związane z poborem wód powierzchniowych i podziemnych oraz co jest w naszym przypadku istotne, wprowadzaniem ścieków do wód lub ziemi.

Szczególne korzystanie z wód wymaga uzyskania decyzji administracyjnej – pozwolenia wodnoprawnego. Pozwolenie wodnoprawne na wprowadzanie ścieków nie będzie zatem konieczne w sytuacji, gdy inwestor zamierza odprowadzać ścieki w ilości mniejszej niż 5 m3 na dobę na terenie swojej działki, co jest najczęściej spotykane w przypadku zabudowy jednorodzinnej. Jednakże sama eksploatacja oczyszczalni wymaga zgłoszenia, co najmniej 30 dni przed rozpoczęciem użytkowania, w starostwie powiatowym (zgodnie z art. 152 ustawy Prawo ochrony środowiska).

Problem odprowadzenia ścieków i pozwolenia wodnoprawnego.

Jeżeli organ w ciągu 30 dni od złożenia zgłoszenia nie wniesie sprzeciwu, można rozpocząć eksploatację oczyszczalni. W sytuacji, gdy planowana ilość ścieków przekroczy 5 m3 na dobę konieczne będzie uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego niezależnie od tego, czy zrzut ścieków nastąpi na działce inwestora czy poza nią. W sytuacji, gdy odprowadzamy ścieki do gruntu lub do wód niestanowiących naszej własności musimy uzyskać pozwolenie wodnoprawne niezależnie od ilości wprowadzanych ścieków.

Pozwolenie wodnoprawne wydaje starostwo powiatowe. W celu uzyskania pozwolenia należy złożyć:

  • stosowny wniosek,
  • decyzję o warunkach zabudowy lub wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, jeżeli plan ten został sporządzony,
  • opis planowanej działalności,
  • operat wodno prawny zgodny z art. 132 ustawy z dnia 18 lipca 2001r., Prawo wodne

Operat wodnoprawny stanowi dokumentację techniczną, która musi zawierać szczegółowe aspekty związane z planowaną instalacją. Rolę operatu wodnoprawnego może spełniać projekt inwestycji, jednakże musi on zawierać wszystkie elementy wymagane od operatu wodnoprawnego. Pozwolenie wydawane zgodnie z art. 126  ust. 3 ustawy Prawo Wodne wydaje się na okres nie dłuższy niż na 10 lat.

Opłaty  

Za pozwolenie wodnoprawne pobiera się opłatę skarbową w wysokości 217,00 zł zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635). Dowód opłaty należy przedstawić w momencie składania wniosku.

Ponadto zgodnie z pkt. 45 części III załącznika ustawy z dnia  16 listopada 2006 r.  o opłacie skarbowej  w  przypadku wydania pozwolenia na kilka rodzajów działalności w jednej decyzji – za każdy rodzaj działalności należy uiścić opłatę w wysokości 100% stawki określonej od pozwolenia.

Aktualnie wysokość opłaty wynosi - 217,00 zł

Przejdź do ustawy: Prawo wodne

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów

Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja pn. Usługi sanitarne i elektryczne przyjazne środowisku
mająca na celu rozwinięcie działalności gospodarczej EccoSpec Kamil Niestępski, w tym realizacja Biznesplanu współfinansowana
jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
 
 
 
 

Realizacje

 
 
 
 

Kontakt

 
 
 
 
EccoSpec
Kamil Niestępski
e-mail: k.niestepski@eccospec.pl
tel: +48 785 523 552
 
 
 
 
 
 
 
 

Projekt i wykonanie:  Software & Service