DOFINANSOWANIA

Inwestorzy zarówno indywidualni jak i instytucje, coraz częściej stają przed wyborem sposobu rozwiązania problemów gospodarki wodno-ściekowej. Dotyczy on przede wszystkim wyboru systemu gospodarki ściekowej oraz technologii. W miejscach, gdzie podłączenie do zbiorczego systemu kanalizacyjnego jest ekonomicznie i technicznie nieuzasadnione, polecanym rozwiązaniem problemu zagospodarowania ścieków są przydomowe biologiczne oczyszczalnie ścieków. Ich prawidłowy dobór oraz eksploatacja przyczynia się do zachowania czystego środowiska dla nas i przyszłych pokoleń.

 • DOFINANSOWANIE Z NFOŚiGW dla JST

W celu poprawy jakości wód Narodowy Fundusz Ochrony środowiska i Gospodarki  Wodnej w dniu 25 lipca w 2011 roku uruchomił dotacje w wysokości 300 milionów złotych, przeznaczoną na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków oraz podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego. NFOŚiGW zakłada, że w ramach przedsięwzięcia powstanie 11 tys. przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków, które będą obsługiwać ponad 44 tys. mieszkańców. Umożliwi to, oczyszczenie ok. 1,3 mln m3 ścieków rocznie, a także wybudowanie 21 tys. podłączeń budynków do sieci kanalizacyjnych, które w ciągu roku oczyszczą ok. 2,4 mln m3 ścieków rocznie. Na terenach niezurbanizowanych w Polsce przeważa zabudowa luźna i rozproszona. Bezzwrotna dotacja i pożyczka gwarantuje dofinansowanie do 90% kosztów kwalifikowanych poniesionych na realizację inwestycji. Kwota dofinansowania została podzielona w równym stopniu (po 45%) na bezzwrotną dotację i preferencyjną pożyczkę z oprocentowaniem 3,5% w skali roku. Beneficjent ma możliwość skorzystania w maksymalnym stopniu z dofinansowania z każdej z form jednocześnie  bądź z jednej wybranej. Przyjęty przez fundusz budżet dofinansowania wynosi 300 mln z przeznaczeniem po 150 mln PLN na budowę podłączeń oraz PBOŚ.

Koszty podlegające refundacji obejmują:

 • dostawę i zakup urządzeń. Program obejmuje kompletne oczyszczalnie, w których oczyszczanie zachodzi na drodze biologicznej, posiadające certyfikat zgodności z zharmonizowaną normą europejską EN 12566-3:2005+A1:2009, wydaną przez laboratorium notyfikowane prze Komisję Europejską;
 • wykonanie dokumentacji projektowej;
 • podłączenia budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego;
 • roboty demontażowe i rozbiórkowe obiektów kolidujących z planowaną inwestycją;
 • przygotowanie terenu, montaż i rozruch urządzeń;
 • roboty ziemne i budowlano-montażowe;
 • przywrócenie terenu do stanu pierwotnego;
 • nstalacje doprowadzające media do obiektów technologicznych;
 • przełożenie sieci i obiektów sieciowych kolidujących z planowanymi urządzeniami i rurociągami;
 • zapłacony podatek od towarów i usług (VAT) wskazany w fakturach rozliczanych przez NFOŚiGW, jeżeli Beneficjentowi nie przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego lub ubieganie się o zwrot VAT;
 • koszty usług niezbędnych do realizacji inwestycji tj. koszty nadzoru inwestorskiego, odbiorów technicznych i obsługi geodezyjnej oraz badań hydrogeologicznych.

W tym programie wniosek o dofinansowanie może złożyć tylko Gmina lub Przedsiębiorstwo np. Wodociągowo-Kanalizacyjne wykonujące zadania własne gmin z zakresu gospodarki ściekowej. Wymienione jednostki w imieniu mieszkańców mogą realizować przedsięwzięcia w ramach programu uzyskując wsparcie finansowe w formie dotacji i pożyczki. Wnioski składane indywidualnie przez mieszkańców nie są rozpatrywane.

przejdź do strony NFOŚiGW – wnioski o dofinansowanie dla PBOŚ.

 • DOFINANSOWANIE Z WFOŚiGW dla  klienta indywidualnego z woj. Mazowieckiego.

W celu ochrony wód gruntowych i gleby przed zanieczyszczeniami oraz w celu stworzenia możliwości zagospodarowania ścieków na obszarach, dla których budowa zbiorczej kanalizacji sanitarnej jest niemożliwa lub ekonomicznie nieuzasadniona, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej uruchomił  dotacje na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków o przepustowości 7,5m3d dla osób fizycznych (klient indywidualny), instytucji i organizacji wykonujących funkcje publiczne lub społeczne. Wysokość dotacji wynosi 45% kosztów kwalifikowanych, jednak nie więcej niż 7.500 zł dla oczyszczalni o przepustowości do 5m3/d i nie więcej niż 10.000zł dla oczyszczalni o przepustowości 5-7,5m3/d. Dofinansowanie dotyczy budowy przydomowej oczyszczalni ścieków bytowych pochodzących z budynków mieszkalnych o przepustowości do 7,5m3/d zlokalizowanych w województwie mazowieckim.

Koszty podlegające refundacji obejmują:

 • roboty budowlano-montażowe,
 • zakup i montaż urządzeń,
 • rozruch instalacji i urządzeń,
 • obsługa geodezyjna.

Przejdź do strony WFOŚiGW- dopłaty do przydomowych oczyszczalni ścieków

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów

Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja pn. Usługi sanitarne i elektryczne przyjazne środowisku
mająca na celu rozwinięcie działalności gospodarczej EccoSpec Kamil Niestępski, w tym realizacja Biznesplanu współfinansowana
jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
 
 
 
 

Realizacje

 
 
 
 

Kontakt

 
 
 
 
EccoSpec
Kamil Niestępski
e-mail: k.niestepski@eccospec.pl
tel: +48 785 523 552
 
 
 
 
 
 
 
 

Projekt i wykonanie:  Software & Service