Przydomowe oczyszczalnie ścieków

     Każdy obiekt mieszkalny lub użyteczności publicznej musi mieć rozwiązany problem odprowadzenia ścieków. W większych skupiskach ludności, gdzie funkcjonuje rozwinięta infrastruktura, ścieki z wewnętrznych instalacji płyną do zbiorowej kanalizacji miejskiej lub gminnej. Odmienne rozwiązania stosuje się w przypadku zabudowy rozproszonej: małego osiedla na peryferiach miasta, zabudowy zagrodowej, kolonijnej, leśniczówek, pensjonatów i hoteli położonych w odosobnieniu. Jeżeli nie ma możliwości doprowadzenia kanalizacji sanitarnej, istnieją do wyboru dwa rozwiązania: gromadzenie ścieków w szczelnych zbiornikach, tzw. szambach lub oczyszczanie ich we własnym zakresie. Ponieważ szamba mają określoną pojemność, ich użytkowanie wiąże się z dużymi kosztami wielokrotnego wywożenia nieczystości. Budowa przydomowej (przyzagrodowej) oczyszczalni ścieków, czyli oczyszczalni obsługującej do 50 mieszkańców (tj. o przepustowości do około 5 m3 ścieku na dobę), pociąga również znaczne koszty, lecz jej eksploatacja jest o wiele tańsza. Istnieje kilka rodzajów przydomowych oczyszczalni ścieków i wiele szczegółowych rozwiązań. Możemy wyróżnić pięć głównych rodzajów przydomowych oczyszczalni ścieków:

  • drenażowe,
  • z komorą osadu czynnego.
  • ze złożem biologicznym,
  • ze złożem biologicznym i komorą osadu czynnego
  • z filtrem gruntowo – roślinnym,
  • z filtrem piaskowym.

Elementem każdej przydomowej oczyszczalni ścieków jest osadnik wstępny, w którym następuje mechaniczne oczyszczanie ścieków surowych. Zasadnicza różnica pomiędzy dostępnymi na rynku oczyszczalniami występuje na etapie dalszego, biologicznego rozkłądu ścieków. Drenaż rozsączajacy jest metodą oczyszczania  ścieków zachodzącą bezpośrednio w gruncie, natomiast w przypadku innych metod, takich jak osad czynny czy złoże biologiczne procesy oczyszczania ścieków zachodzą w komorach biologicznych.

NAJWAŻNIEJSZE PARAMETRY ZWIĄZANE Z DOBOREM PRZYDOMOWEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW.
Przepustowość oczyszczalni

Liczba użytkowników wpływa na ilość dopływających do oczyszczalni ścieków. Należy podkreślić, iż im większy dopływ ścieków do oczyszczalni tym oczyszczalnia musi być większa. Wielkość oczyszczani określa jej przepustowość w m3/dobę.

Lokalizacja przydomowej oczyszczalni ścieków

Należy pamiętać, że nie rozpatrujemy lokalizacji samego obiektu oczyszczającego. Zgdonie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich ustytuaowanie, instalacja przydomowej oczyszczalni ścieków wymaga zachowania właściwych odległości od innych obiektów infrastruktury, zarówno na  terenie działki właściciela, jak i w stosunku do obiektów znajdujacych się na działkach sąsiednich.
Przejdź do zakładki PRAWO

Rodzaj gruntu na działce

Rozpatrując montaż przydomowej oczyszczalni ścieków, nalezy wziąć pod uwagę rodzaj gruntów jaki znajduje sie na naszej działce. Dla uproszczenia przyjmujemy że dzielimy grunty na przepuszczalne oraz nieprzepuszczalne. W przypadku gdy mamy do czynienia z gruntem  przepuszczalny to możemy w nim rozsączyć ścieki układem drenów. W momencie gdy grunt jest nieprzepuszczalny można zastosować wymianę gruntu na dobrze przepuszczalny lub zamontować inny typ oczyszczalni np. oczyszczalni ze złożem biologicznym.

Poziom wód gruntowych

Zgodnie z obowiazującymi przepisami krajowymi należy zachować minimalną odległość oczyszczalni od poziomu uzytkowych wód gruntowych tj. minimum 1,5 m tak by drenaż rozsączający działał poprawnie i był bezpieczny dla środowiska. Przejdź do zakładki PRAWO

Odbiornik ścieków oczyszczonych

Scieki oczyszczone mogą być odprowadzone do:

  • gruntu stosując drenaż rozsączający lub studnie chłonną,
  • bezpośrednio do rowu melioracyjnego czy cieku wodnego.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 28 stycznia 2009 r. które zmienia rozporządzenie w sprawie warunków, jakie należy spełnic przy wprowadzaniu ścieków do ziemi oraz substacji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego, ścieki odprowadzone do odbiornika, muszą zostać oczyszczone tak, by spełniały wyamgania dla scieków odprowadzanych z oczyszczalni.

Wylot kanalizacji z budynku

Należy określic głębokość wypływu ścieków z budynku, która ma znaczenie dla właściewego odprowadzenia ścieków do przydomowej oczyszczalni ścieków.  W zależności od głebokości będzie to odprowadzenie grawitacyjne lub też z ywkorzystaniem małej przepompowni.


Więcje informacji o sposobie działania poszczególnych przydomowych oczyszczalni scieków można znależć w PORADNIKU.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów

Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja pn. Usługi sanitarne i elektryczne przyjazne środowisku
mająca na celu rozwinięcie działalności gospodarczej EccoSpec Kamil Niestępski, w tym realizacja Biznesplanu współfinansowana
jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
 
 
 
 

Realizacje

 
 
 
 

Kontakt

 
 
 
 
EccoSpec
Kamil Niestępski
e-mail: k.niestepski@eccospec.pl
tel: +48 785 523 552
 
 
 
 
 
 
 
 

Projekt i wykonanie:  Software & Service